Methode van onderzoek

De methode van onderzoek

De taak beoordeling
Binnen de taakgerichte kwalificatiestructuur dient de beoordeling gericht te zijn op de essentie van arbeid en maatschappelijk functioneren.

De deelnemer wordt gevraagd het bewijs te leveren dat hij in een beroepssituatie vakbekwaam (competent) kan handelen. Het gaat hierbij om competenties (taken) om de samenhang tussen: kennis; inzicht; vaardigheden; gedrag; houdingen en persoonlijke eigenschappen.

Tijdens de EVC-procedure wordt het daadwerkelijk functioneren beoordeeld in het licht van de criteria uit het ‘Kwalificatiedossier Zorg en Welzijn’. Voor de EVC-procedures van de ‘Beroepskracht Gehandicaptenzorg’, geldt ook dat het daadwerkelijk functioneren wordt beoordeeld aan de hand van de indicatoren uit de beoordelingsstandaard Gehandicaptenzorg. De beoordeling wordt dan ook een afspiegeling van hetgeen in de beroepspraktijk wordt gevraagd. Dit werkt uiteraard voor al onze EVC-trajecten op dezelfde manier.
F&P educatie hanteert voor het ervaringscertificaat de beoordelingscriteria die zijn opgesteld door de beheerders van de verschillende kwalificaties. De deelnemer kan met het ervaringscertificaat aantonen over kwalificaties of competenties te beschikken van de gehanteerde standaard. Het is hierna mogelijk om vrijstellingen te verkrijgen voor mbo of hbo of men kan het gebruiken voor loopbaandoelen binnen de organisatie. In sommige gevallen is een verzilvering met een branchecertificaat mogelijk of een competentiediploma.
Om tot een erkenning van een taak of competentie te komen, zullen alle cruciale eisen aan een taak of competentie gekoppelde indicatoren en criteria onderzocht moeten worden. De kleinste beoordelingseenheid is dus de indicator en het criterium. De assessor vormt zich een oordeel over elke indicator en onderbouwt de beoordeling van de taken die hij erkent in het ervaringscertificaat. In het ervaringscertificaat wordt beschreven welke taken de kandidaat heeft aangetoond.

Opbouw portfolio, beoordeling en bewijslast.
Bij het assessment in de EVC-methodiek wordt altijd gebruik gemaakt van de opbouw van een portfolio.

De kandidaten worden door de begeleider gestimuleerd bewijzen aan te dragen waaruit blijkt, dat zij de omschreven taken en competenties kunnen uitvoeren, c.q. daar vakbekwaam in zijn.
Ook wordt daar een normering aangegeven om te komen tot een betrouwbaar oordeel.
De assessor beoordeelt het portfolio en hij stelt daarbij vast welke taak hij nog nader aan de orde wil stellen in het criteriumgericht interview (= CGI) dat hij regulier als tweede beoordelingsinstrument zal toepassen. 
De assessor noteert in de beoordelingsmodule van F&P educatie per taak de conclusies, die hij getrokken heeft op basis van de bewijzen. Tevens geeft hij aan of de taak erkend kan worden of niet.
 
De assessor legt zijn beoordeling vast in het ervaringscertificaat. De uiteindelijke beoordeling dient gebaseerd te zijn op bewijzen die voldoen aan de eisen van: variatie; authenticiteit; relevantie; actualiteit en kwantiteit. Dit zijn de zo genoemde ‘VRAAK-criteria’. Deze VRAAK-criteria heeft F&P educatie op algemeen niveau geformuleerd. De beoordelaar legt de beoordeling vast aan de hand van het aantoonbare bewijs en deze ‘VRAAK-criteria’. Dit dient vastgelegd te worden door de assessor.

De assessor van F&P educatie is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de beoordelingen van eerder verworven competenties en het opstellen van het Ervaringscertificaat.
In ons F&P educatie stappenplan wordt de assessor ingezet in de stappen beoordelen en erkennen. De voornaamste taak van onze assessor is het uitvoeren van beoordelingen in het kader van de EVC-procedure en het beschrijven van de resultaten in een beargumenteerd en onderbouwende rapport. Het gaat hier om een totaalbeoordeling. Tevens stelt de assessor het ervaringscertificaat op.

Onafhankelijkheid
Zwaarwegende factoren bij F&P educatie zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De deelnemer en de assessor mogen elkaar niet kennen en moeten dus onafhankelijk van elkaar zijn. Daarnaast moeten de begeleider en de kandidaat ook compleet onafhankelijk van elkaar zijn. Begeleider en assessor handelen tevens onafhankelijk van elkaar. Beide rollen zijn strikt gescheiden in de praktijk. Zodra de begeleider zijn rol heeft vervuld mag het portfolio beoordeeld worden door de assessor. De assessor moet in eerste instantie een onafhankelijke beoordeling maken. Na de onafhankelijke beoordeling zal de assessor de toelichtingen van de begeleider pas inzien. Op deze manier blijft de beoordeling onafhankelijk en onpartijdig.

De kosten bedragen €2813,86.

Waarom F&P Educatie?

Hulp nodig?

Contactgegevens

Professionele begeleiding

Je kunt van ons professionele begeleiding en ondersteuning verwachten

Zeer snel resultaat

De meeste EVC's worden behaald binnen slechts 9 weken!

Erkend certificaat

Je ontvangt een erkend certificaat die je kunt verzilveren

Ben je overtuigd?

Meld je nu direct aan